תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר תיירות הר הנגב (negevtour.co.il) (להלן: "האתר")

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא סייג.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים נמצאים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל חלקי האתר, דפיו, מדוריו, קישוריו והמידע המגוון המצוי בו.

כללי

תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או ביותר מתנאי השימוש.

האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מיועד לשני המינים בצורה שווה. 

 1. תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש ובין מפעילי האתר כהגדרתם להלן. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או כל גורם שלישי כלשהו, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר או כל גורם שלישי כלשהוא, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. השינויים האמורים בתנאי השימוש, יחולו באופן מידי על כל משתמשי האתר. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

השימוש באתר ובתכנים כהגדרתם בהסכם זה יהא למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

 1. הגדרות

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, מפה, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

מפעילי האתר: העמותה לפיתוח וקידום התיירות בהר הנגב (ע"ר) וכן את מורשיה או כל הבאים מכוחה ו/או המועצה מקומית מצפה רמון ו/או מועצה אזורית רמת נגב ו/או מי מטעמם (לעיל ולהלן ביחד ולחוד: "מפעילי האתר")

המונחים "משתמש"/"משתמשים" לעיל ולהלן משמעם: כל אדם אשר יוצר קשר ו/או מתקשר ו/או משתמש בשירות המוצע באתר ו/או גולש באתר.

 1. הגבלת אחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מפעילי האתר או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמש באתר ולא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

מפעילי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול הנמצאים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיולים בפועל.

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי מפעילי האתר ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או בהסתמכות על האתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איבוד, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי וכשלי חומרה ו/או תוכנה מכל סיבה שהיא, תקלות או כשלים בקווים ובמערכות התקשורת, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר, לרבות הקישורים לאתרים אחרים.

אספקת השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, כאמור בצדדים שלישיים, ומפעילי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ו/או לכל נזק, ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מפעילי האתר אינם אחראים לאמינות ולדיוק של תכני המשתמשים האחרים, כמו גם למפורט להלן באשר לתכני אתרים מקושרים ומפרסמים, ואינם אחראים לכל פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, בקשר עם שימוש כלשהו באתר ובשירותים המוצאים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמשים לצפייה ולשימוש על ידי משתמשים אחרים ולחשוף אותם לקבלת הודעות או מסרים ממשתמשים אחרים או מכל צד שלישי כלשהו. מפעילי האתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מכך. האתר אינו צד לתקשורת בין המשתמשים ובין עצמם ו/או בינם ובין כל גורם אחר, ואינו אחראי לתוכנה. המשתמשים פוטרים את מפעילי האתר, ומי מטעמם מכל אחריות בקשר עם תקשורת זו.

מפעילי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים המועלים לאתר.

במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כגון מדריכים, מקומות לינה, הסעדה, מקומות בילוי ונופש ונותני שירותים למיניהם, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים ובין הגורמים השלישיים כאמור לעיל, ומפעילי האתר אינם צד להתקשרות. מפעילי האתר אינם אחראים בשום דרך, ולא יישאו באחריות כלשהי לנזקים ו/או טענות אחרות שתהיינה למשתמשים בקשר עם התקשרויות אלה.

פרסום תכני משתמשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה למשתמשים, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ומפעיליו.

מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים, והנך מוותר בזה על כל תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם או במקומם הקשורה לאובדן נתונים.

מפעילי האתר ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים.

למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש. משכך, מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות- של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 1. התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:

תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות; תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר; תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב;  תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש  בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה;  תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי;  תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים; תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות; הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו; הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף  כלשהו.

4.1. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף לאמור במדיניות  הפרטיות.

4.2. בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מאמן או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו, שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר, שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר, שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו, להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.

4.3. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר. מפעילי האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

4.4. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר (לעיל והלן: "המידע").

4.5. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

4.6. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושם הבלעדי של מפעילי האתר או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילי האתר היא אסורה בהחלט.

4.7. כל הפרה של תנאי שימוש אלה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

4.8. מפעילי האתר או צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים הם בעלי זכויות היוצרים והקניין באתר ובשירותים, בתוכן, במידע, בסדר הבחירה, במערכת, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

4.9. אין למפעילי האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם התוכן המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

4.10. כל סימני המסחר של מפעילי האתר המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של מפעילי האתר.

4.11. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

4.12. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני מסוג אחד או יותר מהמפורטים לעיל, מתבקש לציין זאת בעת מילוי הפרטים האישיים.

4.13. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ממפעילי האתר, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS], אשר עשויים לכלול עדכונים בנושאים שונים, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע למפעילי האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של האתר, ע"י שליחת הודעה לכתובת info@negevtour.co.il

4.14. על אף האמור לעיל, מפעילי האתר רשאים שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

4.15. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא -נכונים, פגיעה במפעילי האתר, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר ו/או הפרת תנאי השימוש.

4.16. מפעילי האתר רשאים לבטל תנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהיו חייבים למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול תנאי שימוש זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול התנאי שימוש, לרבות תניות סעיפים 3, 8, ו-9.

 1. רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יתקיימו ללא הפרעות ו/או טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

 1. קישורים (Links) לאתרים אחרים

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים בידי מפעילי האתר. ההוראות שלעיל ושלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. למען הסר ספק, הקישורים נועדו לנוחיות  המשתמשים בלבד, והכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.

אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים משום אישור לכך שהמידע והתכנים באתרים אלה אמינים, מהימנים, מלאים, נכונים או מעודכנים, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה של מפעילי האתר לאותם אתרים, למוצרים או לשירותים המוצגים בהם, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם.

מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים באתרים האחרים, למהימנותם או לתקינותם כאמור לעיל.

מפעילי האתר לא יישאו באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים לאתרים אחרים כאמור לעיל.

 1. פרסום ומבצעים באתר-

היה והאתר יקבל תמורה עבור פרסום באנרים, האתר ישמור על הפרדה בין מערכת התוכן ובין מערכת הפרסום, כך שמפרסמים אינם מקבלים יחס שונה עבור ציוד שנבדק ו/או תמורה תכנית כלשהי (הודעות מפרגנות, הטיית דעת קהל או כל דבר אחר).

אין האתר יכול לוודא שהודעות לעיתונות, מבצעים או פרסום הוא אמין או אמתי. אין האתר מתחייב או אחראי לפרסומים, למבצעים או להודעות לעיתונות. אין האתר מתחייב שגלום במבצעים כלשהם הנחה כלשהי או שהן מהוות המחיר הזול ביותר בארץ, בשוק או בכלל.

האתר ישתמש בהיגיון ובחברת הפרסום שדרכה הוא עובד בכדי לנסות ולסנן פרסום לא תקין, לא חוקי, לא מהימן או בעייתי. אין האתר מבטיח שבכל מקרה או בכל מצב, הפרסום יהיה אמין. אין האתר ומפעיליו אחראים לפגיעה כלכלית, פיזית, במוניטין או כל פגיעה אחרת, במישרין או בעקיפין, שנגרמה בגלל פרסום מוטעה, מטעה, פרסום או מידע לא חוקי, לא אמין, או של גורם כלשהו לקורא, למי ממקורביו או לצד שלישי, כתוצאה מפרסום, מבצע או מידע כלשהו שמפורסם באתר ו/או  בקישורים מהאתר ו/או באתרים של צדדים שלישיים אליהם מקשר האתר.

 1. הפסקת שימוש, שיפוי

מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו מפעילי האתר לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים להם אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתמש מאשר ומסכים שהאחריות המקסימאלית של מפעילי האתר כלפי המשתמש לכל נזק מכל סוג שהוא, תחת כל מערכת נסיבות, לא תעלה על 50 דולר אמריקאי כשיעורו ביום התרחשות הנזק.

המשתמש מצהיר ומתחייב להגן ולשפות את מפעילי האתר, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים וסוכנים מפני כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות והוצאה (כולל שכר טרחת עו"ד) העולים מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי השימוש על ידו; (3) פגיעה והפרה של כל זכות, לרבות, זכות יוצרים, קניינית,  סוד מסחרי, או זכות לפרטיות; (4) כל טענה שתוכן המשתמש של המשתמש גרמה נזק לצד שלישי.

תנאי שימוש אילו, או כל זכות ו/או חובה הקיימים במסגרתם, לא ניתנים להמחאה על ידי המשתמש, אך ניתנים להמחאה על-ידי האתר ומפעילי האתר.

 1. זכויות קניין רוחני

ידוע לך כי החומרים, התוכן והמידע באתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, המשתמש רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של מפעילי האתר. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של מפעילי האתר כמפורט בתנאים. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

 1. מדיניות פרטיות באתר

מפעילי האתר מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש הקיימים באתר.

10.1. המידע אותו אנו אוספים

אנחנו מחויבים לכבד את פרטיותך ברשת ומכירים בצורכך להגן ולנהל את המידע המזהה שהנך חולק עמנו.

"מידע מזהה" הוא כל מידע שניתן לעשות בו שימוש, בין אם לבד ובין אם בצירוף מידע אחר, בכדי לזהות באופן אישי אדם פרטי, ובכלל זה מבלי להגביל, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מגורים או מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני או מידע אחר המשמש ליצירת קשר.

10.2. השימוש שאנו עושים במידע המזהה

במידה ותגיש אלינו מידע מזהה באמצעות האתר, אזי אנו נעשה שימוש במידע המזהה בכדי לשפר את שירותים הניתנים לך, ליצור עמך קשר ולזהות ולאמת את גישתך לשירותים באתר.

אנו רשאים למסור את המידע המזהה שלך או כל מידע שהגשת באמצעות האתר והשירותים הניתנים בו  במידה ויש לנו יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת (1) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה ממשלתית; (2) לאכוף את תנאי השימוש כולל חקירה של הפרות אפשריות; (3) לגלות, למנוע, או לעסוק בענייני מרמה ובטיחות; (4) להגן מפני נזק על זכויות, קניין, או ביטחון של האתר, המשתמשים בשירותיו, עליך ועל הציבור. מגבלות המסירה דלעיל אינן חלות על פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם.

אנו רשאים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים שלנו בכדי לשפר את השירותים הניתנים על-ידינו ולהעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו.

"מידע אנונימי" הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש ספציפי, כגון מידע כללי על השימוש באתר ושבשירותים הניתנים בו (מידע סטטיסטי ומצטבר), לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד.

10.3. מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות, בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותך ישירות, אלא על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים, גופים מסחריים ו/או מפרסמים ו/או אתרים ו/או אתרים מקושרים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת מפעילי האתר.

10.4. "עוגיות" וטכנולוגיות איתור

חלק מהעמודים באתר עושים שימוש ב"עוגיות" וטכנולוגיות איתור. "עוגייה" הינה קובץ טקסט זעיר אשר באמצעותו ניתן, לדוגמה, לאסוף מידע על הפעילות באתר. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות נוספות משמשות להשבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר בידי משתמש באתר. מירב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט ב"עוגיות", ובכך לקבלם או לא ולהסירם. בנוסף, אתה יכול להגדיר במרב הדפדפנים שברצונך לקבל הודעה בעת קבלת "עוגייה", אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל עוגייה (cookies).

10.5. איסוף מידע על-ידי צדדים שלישיים

מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש בצד שלישי שיציג או יגיש פרסומות שהנך עשוי להיחשף להן באתר. צדדים שלישיים אילו עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות שונות בכדי להציג פרסומות ולבחון את האפקטיביות של פרסומות אילו. השימוש בטכנולוגיות אילו על-ידי מפרסמים אילו כפופים למדיניות הפרטיות של צדדים אילו, ומדיניות מפעילי האתר אינה מכסה שירותים שכאלו.

10.6. קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים, בין היתר, למדיניות הפרטיות או לתוכן באתרים אילו.

10.7. מחויבות

אנו מחויבים להגנה על פרטיותך, בהתאם למדיניות הפרטיות זו או על פי הוראות כל דין. הגנה על פרטיות ברשת הינה תחום דינאמי ומתפתח, והאתרים מתפתחים באופן שוטף בכדי להתאים עצמם לדרישות המציאות. במידה ויש לך הערות או שאלות כלשהן, אנא צור עמנו קשר בכתובת הבאה: info@negevtour.co.il
בעוד איננו יכולים להבטיח פרטיות מושלמת, אנו נפנה לעניין ברצינות ובמהירות המרבית.

10.8. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו. מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור וכל שימוש שיעשה במידע. הנך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולפרצות האבטחה בה, וכי השימוש במערכת אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם במערכת עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך.

10.9. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, מדויק או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות למפעילי האתר בכתובת:  info@negevtour.co.il

10.10. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. תיאור והמלצות למסלולי טיול

באתר מופיעות, בין היתר, הצעות, המלצות ותיאורים של מסלולי טיול. מובהר כי המידע בתיאורים אלה הוא כללי, וכי אין להסתמך רק על המידע באתר לצורך עריכת טיולים. חובה על המשתמש לאסוף מיד מקיף, לרבות להצטייד במפה עדכנית או מדריך מוסמך לפני היציאה לטיול.  ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד. מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות, בין היתר, את המצב הביטחוני באזור הטיול המתוכנן, וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק, בין השאר, התראות לשיטפונות ו/או סופות.

 1. ארגון טיולים על ידי משתמשים

12.1. האתר או מפעיליו אינם נושאים באחריות כלשהי לטיולים שמארגנים המשתמשים, בין אם הם משתמשים רגילים ובין אם הם מדריכים, ובכלל זה להתאמת הטיולים לנרשמים אליהם, בטיחותם, לאיכות המדריכים ולכל פרט הקשור לטיולים אלה. מומלץ לכל המטיילים היוצאים לטיולים אלה לבדוק שהמסלול מתאים ליכולותיהם, הן מבחינת הקושי והן מבחינה בטיחותית. מומלץ לוודא שהטיולים מלווים במדריך מוסמך ומכוסים מבחינה ביטוחית, כגון ביטוח צד ג' שמתאים לטיולים מהסוג הרלוונטי.

12.2. טיולים מטבעם עלולים לחשוף את המטיילים ואת המטיילים עמם לסיכונים שונים, והמשתמשים מצהירים כי הם מודעים לסיכון הכרוך בטיולים, והם לוקחים על עצמם אחריות מלאה לכל נזק שייגרם להם ו/או לבני משפחתם ו/או למטיילים עמם במהלך הטיול, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (לעיל ולהלן: "נזק"), ובוחרים להשתתף בטיולים, למרות הסיכונים.

המשתמשים מצהירים בזאת שהיציאה שלהם ושל בני משפחתם היא על אחריותם בלבד ולא תהא להם כל טענה כלפי האתר ומפעילי האתר במידה שבמהלך הטיול או בדרך אליו או בחזרה מהטיול ייגרם להם או למי מבני משפחתם או למטיילים עמם נזק או פגיעה כלשהי.

12.3. המשתתפים מצהירים שהם דואגים לבטח את עצמם ואת בני משפחתם באופן עצמאי בכיסויים המתאימים.

12.4. המשתמשים מוותרים ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל מין שהוא כלפי מפעילי האתר ו/או האתר ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם.

12.5. המשתמשים מתחייבים להחזיר לאתר ו/או למפעילי האתר ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותו ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם להם ו/או לבני משפחתם ו/או למטיילים עמם, תוך 7 ימים מיום התשלום ו/או מיום החיוב, על פי המועד המוקדם.

 1. תקופת ההסכם וביטולו

הסכם זה יחול בכל התקופה שבה ייעשה על ידי המשתמש שימוש במערכת. זכות השימוש של המשתמש תתבטל ותפקע באופן אוטומטי ומידי, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת על ידי מפעילי האתר במקרה שבו המשתמש יפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. מיד עם ביטול ההסכם יפסיק המשתמש לבצע שימוש כלשהו במערכת.

 1. מסמך כתוב

המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם, והמשתמש מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

 1. הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. סמכויות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשימוש כלשהו ו/או לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 1. הסכמתך

בכך שהנך עושה שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולאופן שבו האתר ומפעילי האתר עשויים לעשות שימוש במידע מזהה כמתואר לעיל. אם אינך מסכים למדיניות, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את המדיניות בכל עת, ושינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד לאחר השינוי. מפעילי האתר יודיעו לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

המשך השימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי שכזה.

עודכן לאחרונה ב 27.12.2015